HRANA

Dobra higijenska praksa je jedna od ključnih faktora sigurnosti prodaje bezbedne hrane. Efikasan sistem upravljanja prodajom hrane obuhvata zaštitu klijenta i reputacije, ispunjavanje zakonskih  obaveza u  domenu higijene, smanjenje rizika trovanja hranom i drugo. Obuka koju nudimo je koncipirana u tri nivoa, i to:

Level 1 – Osnovni principi higijene hrane i unapređenje higijenskih standarda na radnom mestu.

Level 2 – Osnovna znanja o bezbednosti hrane, higijeni hrane, trovanju hranom, kontaminaciji i unakrsnoj kontaminaciji.

Level 3 – Osnovna znanja o alergijama, kontaminaciji, trovanju hranom, upravljanju bezbednošću hranom, visoko rizičnoj hrani, periodu inkubacije i uloga higijene hrane u sistemu bezbednosti hrane.

  HCCP  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

  QMS  
SISTEMI MENADŽMENTA KVALITETOM
 • QMS 1 - INTERNAL QMS AUDITOR
 • QMS 2 - QMS LEAD AUDITOR
 • QMS 3 - QMS RISK MANAGEMENT WORK SHOP
 • QMS 5 - ISO 19011:2011 - UPUTSTVA ZA PROVERAVANJE SISTEMA MENADŽMENTA
  EMS  
EKOLOGIJA
 • EMS 1 - INTERNAL EMS AUDITOR
 • EMS 2 - EMS LEAD AUDITOR
 • EMS 3 - EMS RISK MANAGEMENT WORK SHOP
 • EMS 4 - ZAHTEVI IPPC DIREKTIVE - INTEGRISANO SPREČAVANJE I KONTROLA ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE
 • EMS 5 - TRENDOVI U OBLASTI EMS: KLIMATSKE PROMENE I SMANJENJE EMISIJE CO2
 • EMS 6 - UPRAVLJANJE OTPADOM - ISO 14004:2004
 • EMS 7 - ZAKONODAVSTVO U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • EMS 8 -UPRAVLJANJE VODAMA - ISO 14004:2004
 • EMS 9 - UPRAVLJANJE KVALITETOM VAZDUHA- ISO 14004:2004
 • EMS 10 - ENERGIJA I UPRAVLJANJE ENERGIJOM- ISO 14004:2004
 • EMS 11 - ENERGETSKA EFIKASNOST
 • EMS 12 - ISO/TR 14062 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE; INTEGRISANJE ASPEKATA ŽIVOTNE SREDINE U RAZVOJ I PROJETKOVANJE PROIZVODA
 • EMS 13 - CARBON ACCOUNTING AND INVENTORY MANAGEMENT TRAINING
  OHSAS  
BEZBEDNOST ZAŠTITE NA RADU
 • OHS 1 - INTERNAL OHSAS AUDITOR
 • OHS 2 - OHSAS LEAD AUDITOR
 • OHS 3 - OHSAS RISK MANAGEMENT WORK SHOP
 • OHS 4 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOŠĆU NA RADU (OHSAS 18001:2007, ZAKONSKI ZAHTEVI, PRAVILA I MERE)
  IMS  
INTEGRISANI MANADŽMENT SISTEMI
 • IMS 1 - INTERNAL IMS AUDITOR (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000)
 • IMS 2 - UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA I ZAPISIMA – ISO 9004:2009
 • IMS 3 - PREDSTAVNIK RUKOVODSTVA - ZAHTEVI SA STANOVIŠTA SERTIFIKACIJE
 • IMS 4 - PREDSTAVNIK RUKOVODSTVA - ZAHTEVI SERTIFIKACIJE/UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
 • IMS 5 - KURS ZA INTERNE PROVERIVAČE PO ZAHTEVIMA STANDARDA ISO 9001:2008 i ISO/IEC 17025:2005– WORK SHOP
 • IMS 6 - ISO/IEC 17025:2005 - UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA I ZAPISIMA
 • IMS 7 - ISO/IEC 17025:2005 - INTERNE PROVERE
 • IMS 8 - ISO/IEC 17020:2012 - KURS ZA INTERNE PROVERIVAČE
 • IMS 9 - ISO/IEC 17020:2012 - UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA I ZAPISIMA
  ISMS  
SISTEM UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU INFORMACIJA
 • ISMS 1 - INTERNAL ISMS AUDITOR
 • ISMS 2 - ISMS LEAD AUDITOR
 • ISMS 3 - ISMS RISK MANAGEMENT WORK SHOP
 • ISMS 4 - ISMS INTRODUCTION & AWARENESS
 • ISMS 5 - ISO 22301:2012 BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEM
 • ISMS 6 - ISO 20000 - OSNOVNE KARAKTERISTIKE I POSLOVNE PREDNOSTI
 • ISMS 7 - ISO 9001:2008 (SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM) I ISO 27001:2005 (SISTEM UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU INFORMACIJAMA) - KURS ZA INTERNE PROVERIVAČE
 • ISMS 8 - ISO 27000 I ISO 20000 - OSNOVNE KARAKTERISTIKE I POSLOVNE PREDNOSTI
 • ISMS 9 - ISO/IEC 20000-1:2011 - INFORMATION TECHOLOGY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM AUDITOR/LEAD TRANING COURSE
 • ISMS 10 - ISO 27000 - ZAHTEVI SERTIFIKACIJE SA STANOVIŠTA PROJEKTOVANJA DATA CENTRA
  PP  
PROCESNI PRISTUP
 • PPR 1 -PROCESNI PRISTUP - MAPIRANJE PROCESA WORK SHOP
  upravljanje projektima  
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
 • OTS 1 - UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ORGANIZACIJE SISTEMA ODRŽAVANJA - ISO 10006:2003
 • OTS 2 - UPRAVLJANJE PROJEKTOVANJEM INFORMACIONIH SISTEMA U ODRŽAVANJU – ISO 10006:2003
 • OTS 3 - TUMAČENJE EN STANDARDA, STANDARDIZACIJA, ZAKONI I KPI U ODRŽAVANJU – PAS 55
 • OTS 4 - TUMAČENJE TPM I RCM KONCEPTA U ODRŽAVANJU
 • OTS 5 - UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ODRŽAVANJU – ISO 10006:2003
  skladiste  
UPRAVLJANJE LOGISTIČKIM PROCESIMA
 • LOG 1 - PROJEKTI FORMIRANJA SISTEMA SKLADIŠTENJA – ISO 10006:2003
 • LOG 2 - PROJEKTNA ORGANIZACIJA SISTEMA SKLADIŠTENJA I NABAVKE
 • LOG 3 - UPRAVLJANJE PROJEKTOVANJEM INFORMACIONIH SISTEMA U PROCESIMA SKLADIŠTENJA I NABAVKE
 • LOG 4 - METODE PRIJEMNE, FAZNE I ZAVRŠNE KONTROLE PROIZVODA I USLUGA (ZAHTEVI ISO 9004:2009 I ISO 10006:2003)
 • LOG 5 - UPRAVLJANJE PROJEKTOM ŠIFRIRANJA PROIZVODA, ZONA SKLADIŠTA I POSTUPAKA RADA – BAR CODE OZNAKA (ZAHTEVI ISO 10006:2003 I ISO 9004:2009)
  sigma  
6 SIGMA
 • SIG 1 - 6 SIGMA INTRODUCTION & AWARENESS
 • SIG 2 - SIX SIGMA GREEN BEALT
  isporucioci  
METODE IZBORA ISPORUČIOCA
 • ISP 1 - KAKO ODABRATI ISPORUČIOCE? – ZAHTEVI ISO 9004:2009
  auto  
ZAHTEVI AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE
 • AUT 1 - ISO/TS 16949 INTRODUCTION&AWARENESS
 • AUT 2 - PPAP INTRODUCTION&AWARENESS
 • AUT 3 - APQP INTRODUCTION&AWARENESS
 • AUT 4 - SPC INTRODUCTION&AWARENESS
 • AUT 5 - FMEA INTRODUCTION&AWARENESS
 • AUT 6 - 8D INTRODUCTION&AWARENESS
 • AUT 7 - 5 S INTRODUCTION&AWARENESS
 • AUT 8 - MSA - INTRODUCTION&AWARENESS
 • AUT 9 - LEAN INTRODUCTION & AWARENESS
 • AUT 10 - ZAHTEVI AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE ISO/TS 16949:2009 - KURS ZA INTERNE PROVERIVAČE
 • AUT 11 - ZAHTEVI KORISNIKA - VDA 6.3 PROCESS AUDIT - INTRODUCTION & AWARENESS
 • AUT 12 - PROIZVODNJA ZASNOVANA NA PRINCIPIMA WCM - WORLD CLASS MANUFACTURING
 • AUT 13 - ZAHTEVI AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE - VDA 6.5 PRODUCT AUDIT - INTRODUCTION & AWARENESS
 • AUT 14 - Q1 - METODA OCENJIVANJA ISPORUČIOCA - INTRODUCTION & AWARENESS
 • AUT 15 - LEAN METODE - POKE YOKE, JIDOKA I MTM
 • AUT 16 - QFD METODA
  HR  
LJUDSKI RESURSI
 • HR 1 - ANALIZA POSLA - MOĆNI INSTRUMENT ZA PODIZANJE NIVOA POSLOVNE EFEKTIVNOSTI PREDUZEĆA
 • HR 2 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA - KADA I KAKO?-ISO 9004:2009
  HCCP  
HRANA
 • FO 1 - HACCP SYSTEM IMPLEMENTATION COURSE ITINERARY
 • FO 2 - USAGLAŠAVANJE DOKUMENTACIJE BEZBEDNOSTI HRANE SA ZAKONSKOM REGULATIVOM
 • FO 3 - ISO 22000:2005 I HACCP – FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM - KURS ZA INTERNE PROVERIVAČE – WORK SHOP
 • FO 4 - KAKO EFIKASNO INTEGRISATI PROVERE SISTEMA MENADŽMENTA U OBLASTI INDUSTRIJE HRANE
 • FO 5 - GLOBAL G.A.P. - SERTIFIKACIJA PROCESA U PRIMARNOJ PROIZVODNJI
 • FO 6 - KURS ZA INTERNE PROVERIVAČE IFS FOOD V6
 • FO 7 - SERTIFIKACIJA OBNOVLJIVE BIOMASE - ISCC
 • FO 8 - FSSC 22000:2005 - FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM KURS ZA INTERNE PROVERIVAČE - WORK SHOP
 • FO 9 - BRC GLOBAL FOOD STANDARDS - ISSUE 6
 • FO 10 - KURS ZA INTERNE PROVERIVAČE PO ZAHTEVIMA BRC GLOBAL FOOD STANDARDS - ISSUE 6
 • FO 11 - ZAHTEVI SA STANOVIŠTA IZVOZA PREHRAMBENIH PROIZVODA
 • FO 12 - HIGIJENA HRANE
  energetska efikasnost  
ENERGETSKA EFIKASNOST
 • EEF 1 - ISO 50001:2011 – UVODNI SEMINAR
 • EEF 2 - ISO 14004:2004 ENERGETSKA EFIKASNOST
  kontakt centri  
KONTAKT CENTRI
 • KC 1 - EN 15838 EVROPSKI STANDARDI ZA KONTAKT CENTRE – UVODNI SEMINAR
  sudovi  
TEHNIČKI ZAHTEVI
 • SSP 1 - PRIMENA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROJEKTOVANJE, IZRADU I OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI JEDNOSTAVNIH POSUDA POD PRITISKOM I PRAVILNIKA O PREGLEDIMA OPREME POD PRITISKOM TOKOM VEKA UPOTREBE
 • SSP 2 - PRIMENA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROJEKTOVANJE, IZRADU I OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI OPREME POD PRITISKOM I PRAVILNIKA O PREGLEDIMA OPREME POD PRITISKOM TOKOM VEKA UPOTREBE
 • SSP 3 - PRIMENA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVAMA ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE, POGON I ODRŽAVANJE GASNIH KOTLARNICA
 • SSP 4 - PRIMENA EVROPSKIH DIREKTIVA U PRAKSI I OBEZBEĐENJE USLOVA ZA DODELJIVANJE CE-ZNAKA
   
RISK MANAGEMENT
 • RM 1 - RISK MANAGEMENT WORK SHOP
 • RM 2 - ISO 22301:2012 SOCIETAL SECURITY - BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEM
 • RM 3 - POSLOVNA ODRŽIVOST KROZ SISTEMSKI PRISTUP UPRAVLJANJA RIZICIMA - ISO 321000:2009
 
   
FARMACIJA
 • FAR 1 - ISO 22716:2007 - SMERNICE ZA PROIZVODNJU, KONTROLU, SKLADIŠTENJE I PREVOZ KOZMETIČKIH PROIZVODA
 • FAR 2 - GMP U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI
   
SAOBRAĆAJ
 • RTS 1 - ISO 39001:2012 - ROAD TRAFFIC SAFETY (RTS) MANAGEMENT SYSTEMS
 • RTS 2 - ISO 28000 6 TARA KVALITET I BEZBEDNOST U LANCU SNADBEVANJA
   
DRUŠTVENA ODGOVORNOST
 • SOC 1 - ZAHTEVI STANDARDA SA 8000 I CODE OF CONDUCTS U CILJU IMPLEMENTACIJE PRINCIPA DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I UNAPREĐENJA SOCIJALNIH PERFORMANSI SISTEMA MENADŽMENTA
   
ZAHTEVI KORISNIKA
 • REK 1 - ISO 10002:2004 - PRAĆENJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA, POSTUPANJE SA PRIGOVORIMA U ORGANIZACIJAMA
   
EVENT SUSTAINABILITY MANAGEMENT SYSTEMS
 • ESM 1 - ISO 20121:2012 - EVENT SUSTAINABILITY MANAGEMENT SYSTEMS
   
ZAKONSKI OKVIRI I MENADŽMENT SISTEMI
 • ZAK 1 - ZAKONSKI OKVIRI I MENADŽMENT SISTEMI
   
FORESTRY
 • FOR 1 - FORESTRY
   
MEDICAL DEVICES
 • MEDO 1 - ZAHTEVI SA STANOVIŠTA SERTIFIKACIJE ISO 13458:2004; MEDICINSKI UREĐAJI - SISTEMI MENADŽMENTA KVALITETOM - ZAHTEVI ZA SVRHE REGULATIVE
   
CONSUMER TESTING SERVICES
 • CTS 1 - PRIVATNA ROBNA MARKA
 • CTS 2 - AKREDITACIJA LABORATORIJA
   
SPOLJNA TRGOVINA
 • PAK 1 - PODRŠKA SGS-A IZVOZNIM AKTIVNOSTIMA KLIJENATA